Ricordando Ugo

Qui, nel giorno di un triste anniversario,    abbiamo raccolto l’affettuoso saluto per Ugo   

da parte di tutti i Soci UNITRE.

Alcuni hanno lasciato una riflessione,  altri una poesia o un’immagine….altri ancora 

per timidezza o per pudore,  solo un mesto silenzio.  

UL NOST REGURDASS

L’è un an urmai che te set andà via

ma ghem ancamò tanta nustalgia

dei to leziunn de astronomia e scienza

tratàa cun sentiment e cumpetenza.

Semper present in ogni situaziun

per la nostra Uni3, una vera istitüziun,

cun la tua biciclèta svelt te rivavet

e tüti i magagnn te sistemavet.

Ciao Ugo, ciao impagabil diretur,

te resteret semper in del cör

de tütt i student e i prufesurr.     

                                             Grazietta Giussani

L’è pasàa un an de quan te ghe set pü! Ul tò cör l’era grand.

Senza de ti se sentum perdüu. Te seret un esempi per tücc.

Te fasevet ul purtinar, ul prufesur, ul segretari e te se tiravet mai indrè.

Me par de vedet ancamò a fa tüscoss, anca per sistemà ul computer

e fà leziun.

Te seret pùsé ünic che rar.

Te ringrazium ammò cun tüt ul cör.          

                                                                            Carla Turati

.

 

Me par de vedèl cun la sua biciclèta

cur de chi, cur de là perché tüti gann bisogn.

L’è cumè ul factotum dell’UNITRE

Tüti el ciamen, tüti el voeuren

se ghè quaicoss de sistemà.

E lü che el se intend de Internet

Tra fil, microfoni e culegament

al cerca semper de rimedià

cun pascienza e maestria

a tüti i guai de la tecnologia!

L’è nost duver de ringrazial sincerament

per tüt ul so laurà inscì prezius.

Mi credi propri che anca adess

che l’è in Paradis,

el pò no sta fermu a ripusà.

Anca lì ghè bisogn de dà una man

a giüstà la ret de culegament

che tègn insema la tèra e ul ciel

e cun i angell el se dà de fà perché

tüt el funzioni a la perfeziun, inscì che

i nost preghier poden vulà senza interüziun.

 

                                       Marisa Terraneo

Ugo te se stàa un grand om semper prunt a vütà tücc

quand te se nàa via vurevi minga credic.

Amò adess te vedi in gir cun  la bicicleta per Marian

(anca ul me pa’ el vedevi in gir in bicicleta per Caruch

quand l’è nàa via).

O in gesa, in sacrestia quand te urganizavet

de na in gita cul Pret, sun semper vegnüda e te disevi:

“Ugo, se te urganizet la gita de agust, dimel !”.

Te scrivevet sü “La Voce” ul giurnalin de la parrocchia

e mi vegnivi a iscrives.

Quel che l’era sicür l’era che te me purtavet

a mangià in de la tua Romagna,

ma senza lasà stà “la cultura”.

Speri tantu che adess te sia sü cul Signur

(Te seret gemò in cunfidenza cun Lü anca chi)

 A vardà i stell che te piaseven tantu e

a urganizà una quai gita per ul firmament.

Ciao Ugo, me dispiass tantu de vedèt pü.

                                                                 Piera Molteni

 

 

Caro Ugo,

te regurdarù sempar per tütt quel che te t’è fàa par la nostra Unitre.

Quand preghi par ul mè om, preghi anca per ti, ma te pensi gemò in Paradis

insema a la tua tusa .

Quand la mia cüsina Carla la m’à telefunàa cun la brüta nutizia ca ta set mancàa,

al ma pareva minga vera de pudè pü vedett ciapàa a mett a post tütti i mestée de l’Unitre.

Adess ma resta dumà da salüdatt cun la speranza che anca dal Paradis ta pensaret a tücc nünc

                                                                                                                                   Enrica Corti